Main Menu

Research Menu

Other EAE Sites

C12 – Combo Bombo


Combo Bombo

Combo Bombo is an online multiplayer game where friends can engage in joyful combat using various creative and powerful weapon combinations.

Elation Nation
Artist: Jiayi Chen, Yifei Li, Wenjing Yue
Tech Artist: Adiya, Zihe Xue, Jianchen Zhu
Engineer: Mingyuan Chen, Haonan Dong, Kirti Dhwaj Singh, Wei Zeng
Designer: Fushan Wang, Ziyang Wang
Producer: Ben Crosby, Changze Song

Play this Game!