Main Menu

Research Menu

Other EAE Sites

C13 – Demolition Gang


Demolition Gang
Demolition Gang is a chaotic co-op game where you must work together with a friend to operate a construction vehicle and destroy buildings.

Team Demo
Ezra Botansky
Zhou Liao
Sirui Xiong
Rongquan Zhan
Hongke Wei
Wenyu Chen
Yutong Su
Hang Shu
Wenjia Bian
Junyao Li