Main Menu

Research Menu

Other EAE Sites

C11 – Dissonance


Inspired by SCP fundation, Dissonance is a 3D top-down narrative-driven adventure game features Supernatural elements and a mysterious narrative.

Team Members:
Yang Gao
Yiqiu Gong
Rui Wang
Haoyang Cheng
Holden Haotian Zhang
Xingyu Hu
Yingning Ye
Michael Zhengyuan Huang
Branson Xiaochuang Huang
Pix Pengxi Wang
Yixin Li

Download on Steam!
Twitter
Youtube